Algemene voorwaarden


Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft of gebruikt  en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;
2. Dag: kalenderdag (met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen);
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de herroepingstermijn van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst op afstand;
4. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
5. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Verkoper en Consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
6. Producten: de via de Website door de Verkoper aan de Consument aangeboden goederen en diensten.
7. Website: de website www.provencaals.be, waarop de Verkoper de producten aanbiedt aan de Consument;


Identiteit van de Verkoper
Lubbit vof (hierna: ‘Verkoper’ / ‘provencaals.be’);
Schubbeek 33, 3210 Lubbeek (België)

E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer:  0809 251 501
BTW-nummer: BE0809 251 501
RPR LEUVEN 


Geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)


Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van provencaals.be en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen provencaals.be en de Consument.
2. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
3. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De Consument wordt aangeraden om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren; voor alle duidelijkheid wordt onderaan de datum van de nieuwe versie vermeld.
4. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de Consument beschikbaar gesteld via de Website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
5. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. 


Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om voor de Consument een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Indien het voor een bepaald product de omschrijving onvoldoende gedetailleerd is of indien de Consument de omschrijving onbegrijpelijk vindt, kan deze altijd extra informatie opgvragen bij de Verkoper, zodoende hij voldoende geïnformeerd is alvorens zijn aankoop uit te voeren. Provencaals.be is niet gebonden door haar aanbod in geval van kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in dit aanbod.
Afbeeldingen van de getoonde producten kunnen afwijken van de realiteit. Kleur en vorm kan anders zijn.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de identiteit van de Verkoper;
- de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
- de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
- de kosten voor het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
- de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- waar passend, de minimale duur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen. 


Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Provencaals.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Provencaals.be is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Provencaals.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Provencaals.be daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Provencaals.be behoudt zich het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan en een bestelling of aanvraag te weigeren wanneer zij er redelijkerwijs van kan uitgaan dat de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen kan of zal kunnen voldoen. De Verkoper stelt de Consument in kennis van deze beslissing via een gemotiveerd antwoord.
5. Provencaals.be zal bij het goed of dienst aan de Consument de volgende informatie meesturen ofwel kan deze informatie teruggevonden worden op www.provencaals.be:
a. de identiteit van de Verkoper; 
b. het geografische adres van de vestiging van de Verkoper waar de Consument met klachten terecht kan;
c. de identificatie en de prijs van het goed of de dienst;
d. de leveringskosten;
e. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
f. het al dan niet bestaan van een Herroepingsrecht;
g. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het eventuele Herroepingsrecht gebruik kan maken;
h. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen. 


Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen. De Consument kan de overeenkomst herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de dag van levering van het goed aan de Consument. 
2. De Consument zal hiertoe schriftelijk, elektronische (e-mail) een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn. De Consument kan hiertoe gebruik maken van het voorziene formulier, zonder dat het gebruik van dit formulier verplicht is.
3. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en de originele staat en verpakking aan de Verkoper terugzenden.
4. Bij terugzending van goederen draagt de Consument het risico voor beschadiging of verlies.
5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal Provencaals.be dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
7. De consument heeft geen Herroepingsrecht voor de Overeenkomsten op afstand betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Verpakking van etenswaren en etherische oliën mogen niet geopend zijn geweest (intacte verzegeling van de flessen of potjes). Om hygiënische redenen geldt er geen Herroepingsrecht op pantoffels en nekkussens, noch op reeds opgewarmde warmteknuffels en kussens.


Prijs
1. De prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten kunnen door Provencaals.be verhoogd worden tijdens de periode van het aanbod, alsook kunnen zich er prijswijzigingen voordoen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. Provencaals.be kan goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Provencaals.be geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de Consument verschuldigd zijn.
4. De Consument draagt bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten. In voorkomend geval zal het bedrag aan de Consument worden meegedeeld voordat deze zijn aankoop definitief plaatst. In bepaalde gevallen vallen de verzendkosten voor rekening van de Verkoper, dit zal gemeld worden op de website.
5. De weergegeven prijs van de goederen of diensten en de weergegeven prijs van de verzendkosten worden definitief vastgelegd bij het afrekenen van de bestelling via de Webshop.


Garantie
1. De Verkoper staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de toepasselijke wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht via de Website. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Consument.
3. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de Verkoper. Bij laattijdige melding heeft de Consument geen recht op herstelling of vervanging. Naargelang de aard van het goed kan de Verkoper beslissen om het gebrekkige goed hetzij op te halen voor herstelling, hetzij bij de Consument thuis te herstellen of vervangen. Deze garantie kan niet worden overgedragen aan derden.
4. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van, onder meer, maar niet beperkt tot, ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, foutieve montage, slecht onderhoud en onvoorzichtig, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. 


Levering en uitvoering
1. Provencaals.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Provencaals.be heeft meegedeeld tijdens het bestelproces. 
3. De Verkoper zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op de dag waarop de Consument zijn bestelling via de Website heeft geplaatst, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Consument een leveringsdatum heeft doorgegeven en deze werd aanvaard door Provencaals.be, zal de Verkoper op deze datum leveren.
4. Indien door toedoen van de Consument de levering niet kan plaatsvinden op de afgesproken datum of de afgesproken plaats, om welke reden dan ook, wordt een forfaitair bedrag van EUR 100,00 excl. 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit.
5. Bij opgave van een verkeerd leveringsadres door de Consument, waardoor de levering niet op de overeengekomen plaats en tijdstip kan worden uitgevoerd, wordt een forfaitair bedrag van EUR 100,00 exclusief 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit of de omleiding naar een ander adres. 


Overmacht
1. In geval van overmacht is provencaals.be niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen. provencaals.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, maar niet uitsluitend, stakingen, brand, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding, storingen in gebruikte communicatiesystemen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 


Intellectuele eigendom
1. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen, diensten en/of de website van Provencaals.be berusten bij de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, en modellenrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
3. Het is niet toegelaten gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Consument indien aan alle daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
2. De overeenkomst die tussen de Verkoper en de Consument is, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, aangegaan heeft een duurtijd tot op het ogenblik van de uitvoering door de Verkoper.
3. De overeenkomst tussen Verkoper en Consument neemt een einde bij conforme en volledige levering door Verkoper.


Betaling
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van bestelling.
2. De Consument dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Provencaals.be te melden.
3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Provencaals.be, behoudens wettelijke beperkingen, recht op een schadevergoeding van 12% van het bedrag in de overeenkomst, met een minimum van EUR 50,00. Daarnaast is de Consument aan Provencaals.be verwijlinteresten verschuldigd a rato van 15% per jaar. 


Klachten
1. Provencaals.be beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen een redelijke termijn na vaststelling van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de Verkoper. Bij Provencaals.be ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten tussen Provencaals.be en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Provencaals.be of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Leuven. 


Privacy
1. Provencaals.be erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons Privacybeleid vindt u onder Privacy. Bij het gebruik van de Website aanvaardt de Consument dit Privacybeleid. Door online via de Website te bestellen, geeft de Consument de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Consument heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Deze voorwaarden werden laatst bijgewerkt op 08/08/2016.